Política de privacitat

1.- IDENTIFICACIÓ

Identitat: ACADEMIA DE INVENTORES S.L. (en endavant, ACADEMIA DE INVENTORES)

Domicili: Ctra. de Madrid, Km 315,700, 50012 Saragossa

NIF: R5000274J

Correu electrònic: info@academiadeinventores.com

 

2.- INFORMACIÓ I CONSENTIMENT

Mitjançant l’acceptació d’aquesta Política de privacitat, l’usuari queda informat i presta el seu consentiment lliure, informat, específic i inequívoc perquè les dades personals que faciliti a través de la pàgina web ubicada a la URL https://maletinelectrolab.com/ (en endavant, el Lloc Web) siguin tractades per ACADEMIA DE INVENTORES, així com les dades derivades de la seva navegació i aquelles altres dades que pugui facilitar en un futur a ACADEMIA DE INVENTORES.

L’usuari ha de llegir amb atenció aquesta Política de privacitat, que ha estat redactada de forma clara i senzilla, per facilitar-ne la comprensió, determinant de manera lliure i voluntària si desitja facilitar les seves dades personals a ACADEMIA DE INVENTORES.

Si ets MENOR D’EDAT, només pots aportar dades personals amb el previ consentiment de pares o tutors, enviat degudament signat i amb còpia del DNI del pare/mare o tutor/a signant a info@academiadeinventores.com. ACADEMIA DE INVENTORES no respon per les dades de menors que, sense poder conèixer aquest fet, s’hagin facilitat sense consentiment dels pares o tutors.

 

3.- OBLIGATORIETAT DE FACILITAR LES DADES 

Les dades sol·licitades en els formularis del Lloc Web són, amb caràcter general, obligatòries (tret que en el camp requerit s’especifiqui el contrari) per poder gestionar les sol·licituds de contacte i informació de l’usuari a través dels canals disposats per fer-ho, gestionar les peticions plantejades en la plataforma en línia propietat d’ACADEMIA DE INVENTORES i allotjada en aquest Lloc Web o enviar comunicacions comercials quan així ho consenti l’usuari.

Per tant, si les dades no es faciliten, o no es faciliten correctament, no es podran atendre, sens perjudici que es podrà visualitzar lliurement el contingut del Lloc Web.

 

4.- AMB QUINA FINALITAT TRACTARÀ ACADEMIA DE INVENTORES LES DADES PERSONALS DE L’USUARI?

Les dades personals facilitades a través del Lloc Web seran tractades per ACADEMIA DE INVENTORES d’acord amb les finalitats següents:

 1. Dades facilitades en els formularis de contacte i altres canals posats a disposició dels usuaris:
 • Gestionar les sol·licituds de contacte i informació de l’usuari a través dels canals disposats per fer-ho en els llocs web d’ACADEMIA DE INVENTORES.
 • Gestió de la petició plantejada.
 • Efectuar anàlisis sobre la utilització del Lloc Web i comprovar les preferències i el comportament dels usuaris.
 • En el supòsit de prestar el consentiment per fer-ho, enviament de comunicacions comercials, pels mitjans indicats per a això, relacionats amb novetats, productes, serveis o continguts de l’ACADEMIA DE INVENTORES.

 

5.- QUINES DADES DE L’USUARI TRACTARÀ ACADEMIA DE INVENTORES?

ACADEMIA DE INVENTORES tractarà les següents categories de dades de l’usuari: 

 1. Dades facilitades en els formularis de contacte i altres canals posats a disposició dels usuaris:
 • Dades identificatives: nom, cognoms, centre educatiu, localitat, província i tipus d’usuari.
 • Dades de contacte: adreça de correu electrònic, número de telèfon.
 • Altres dades: dades facilitades pels mateixos interessats en els camps oberts dels formularis disposats en el Lloc Web o en els documents adjunts.
 • Dades de navegació.

En cas que l’usuari faciliti dades de tercers, manifesta comptar amb el seu consentiment i es compromet a traslladar-li la informació continguda en la Política de privacitat, eximint ACADEMIA DE INVENTORES de qualsevol responsabilitat en aquest sentit. Tot i això, ACADEMIA DE INVENTORES podrà dur a terme les verificacions periòdiques per constatar aquest fet i adoptar les mesures de diligència deguda que corresponguin, d’acord amb la normativa de protecció de dades.

 

6.- QUINA ÉS LA LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT DE LES DADES DE L’USUARI?

La legitimació del tractament de les seves dades personals serà la següent:

 1. Per als formularis de contacte i altres canals posats a disposició dels usuaris: el consentiment que se li sol·licita i que pot retirar en qualsevol moment. Tot i això, en cas de retirar el seu consentiment, això no afectarà la licitud dels tractaments efectuats amb anterioritat. Per a l’execució d’anàlisis sobre la utilització de la web, l’interès legítim d’ACADEMIA DE INVENTORES.
 2. Per a l’enviament de comunicacions comercials, el consentiment sol·licitat a l’interessat per a això i que pot retirar en qualsevol moment. Tot i això, en cas de retirar el seu consentiment, això no afectarà la licitud dels tractaments efectuats amb anterioritat. Per a l’execució d’anàlisis sobre la utilització de la web, l’interès legítim d’ACADEMIA DE INVENTORES.

Els consentiments obtinguts per a les finalitats esmentades són independents, de manera que l’usuari podrà revocar-ne només un, sense afectar els altres.

Per revocar aquest consentiment, l’usuari podrà contactar amb ACADEMIA DE INVENTORES, en qualsevol moment, a través del canal següent: info@academiadeinventores.com, indicant en l’assumpte de referència «Dades personals».

 

7.- AMB QUINS DESTINATARIS ES COMPARTIRAN LES DADES DE L’USUARI?

Les dades de l’usuari podran ser comunicades a:

Dades facilitades per als formularis de contacte i altres canals posats a disposició dels usuaris: empreses del grup al qual pertany ACADEMIA DE INVENTORES, únicament per a finalitats administratives internes i/o per a les finalitats anteriorment indicades.

Addicionalment, les dades podran ser accessibles per proveïdors d’ACADEMIA DE INVENTORES, sent aquest accés el necessari per a l’adequat compliment de les obligacions legals i/o de les finalitats anteriorment indicades. Aquests proveïdors no tractaran les seves dades per a finalitats pròpies que no hagin estat prèviament informades per ACADEMIA DE INVENTORES.

 

8.- CONSERVACIÓ DE LES DADES

Les vostres dades seran conservades durant els terminis següents:

 1. Dades facilitades per als formularis de contacte i altres canals posats a disposició dels usuaris: seran conservades durant el termini necessari per donar tràmit i contestació a la vostra sol·licitud i, un cop finalitzat, durant el termini de prescripció de les accions legals derivades de l’esmentada sol·licitud.
 2. En relació amb l’enviament de comunicacions comercials, sempre que l’usuari no revoqui el consentiment prestat. Tot i això, en cas de retirar el seu consentiment, això no afectarà la licitud dels tractaments efectuats amb anterioritat.

 

9.- RESPONSABILITAT DE L’USUARI

L’usuari:

Garanteix que té més de divuit (18) anys i que les dades que facilita a ACADEMIA DE INVENTORES són vertaderes, exactes, completes i actualitzades. A aquests efectes, l’usuari respon de la veracitat de totes les dades que comuniqui i mantindrà convenientment actualitzada la informació facilitada, de manera que respongui a la seva situació real.

Garanteix que ha informat els tercers dels quals faciliti les dades, en cas de fer-ho, dels aspectes continguts en aquest document. Així mateix, garanteix que ha obtingut la seva autorització per facilitar les seves dades a ACADEMIA DE INVENTORES per a les finalitats assenyalades.

Serà responsable de les informacions falses o inexactes que proporcioni a través del Lloc Web i dels danys i perjudicis, directes o indirectes, que això causi a ACADEMIA DE INVENTORES o a tercers.

 

10.- EXERCICIS DE DRETS

L’usuari pot enviar un escrit a ACADEMIA DE INVENTORES, a l’adreça indicada a l’encapçalament d’aquesta política, o bé per mitjà d’un correu electrònic a l’adreça info@academiadeinventores.com, adjuntant fotocòpia del seu document d’identitat, en qualsevol moment i de manera gratuïta, per:

 • Revocar els consentiments atorgats.
 • Obtenir confirmació sobre si a ACADEMIA DE INVENTORES s’estan tractant dades personals que concerneixen l’usuari o no.
 • Accedir a les seves dades personals.
 • Rectificar les dades inexactes o incompletes.
 • Sol·licitar la supressió de les seves dades quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides.
 • Obtenir d’ACADEMIA DE INVENTORES la limitació del tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condicions previstes en la normativa de protecció de dades.
 • Sol·licitar la portabilitat de les dades facilitades per l’usuari en aquells casos que preveu la normativa.
 • Posar-se en contacte amb ACADEMIA DE INVENTORES a través de l’adreça següent: info@academiadeinventores.com.
 • Interposar una reclamació relativa a la protecció de les seves dades personals davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, a l’adreça c/ de Jorge Juan, 6, 28001 Madrid, quan l’interessat consideri que ACADEMIA DE INVENTORES ha vulnerat els drets que li són reconeguts per la normativa aplicable en protecció de dades.

 

11.- MESURES DE SEGURETAT

ACADEMIA DE INVENTORES tractarà les dades de l’usuari, en tot moment, de forma absolutament confidencial i guardant el preceptiu deure de secret respecte d’aquestes dades, de conformitat amb el que preveu la normativa d’aplicació, adoptant a aquest efecte les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les seves dades i n’evitin l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposades.

Última actualització: 4 de juny de 2021